Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom webu umne.sk (ďalej len „Web“) a zároveň správcom osobných údajov je spoločnosť Lemonito s. r. o., so sídlom Vajnorská 1358/88, 831 04 Bratislava, zapísaná v OR OS BA 1, odd. Sro, vl. č. 150769/B, IČO: 53605063, IČ DPH: SK2121426736, kontakt: online {z@vináč} umne.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ prijal vhodné technické opatrenia (napr. zabezpečenie heslami, autentifikáciou, šifrovaním) a organizačné opatrenia (napr. obmedzenie prístupu tretích strán na minimum) k zabezpečeniu osobných údajov.

Osobnými údajmi sa rozumejú dáta pomocou, ktorých je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Všetky dotknuté osoby majú vzhľadom k spracovávaným osobným údajom právo:

  • vyžadovať prístup k nim, prípadne získať ich kópiu
  • na opravu, obmedzenie alebo výmaz
  • na prenositeľnosť k inému správcovi
  • vzniesť námietky o ich spracovávaní
  • podať sťažnosť v prípade pochybností na ÚOOÚ
  • odvolať súhlas elektronicky (kontaktný formulár) alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa

Technické a bezpečnostné zabezpečenie webovej stránky poskytuje tretia strana, ktorá vystupuje v pozícii spracovateľa osobných údajov a Prevádzkovateľ s ňou má uzavretú spracovateľskú zmluvu:

  • Netlify Inc., California - USA, zastúpená VeraSafe Ireland Ltd., Írsko

Prevádzkovateľ na Webe používa súbory cookies. Iné ako nevyhnutné cookies sú používané len s vašim súhlasom. Informácie a nastavenia.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú platné od 26. januára 2022 (v1.3).